POŽIADAVKY PRE STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ

ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce je možné uskutočniť buď ručne alebo mechanizovane. Všetky výkopy na bazény, vrátane výkopov na potrubie, musia byť pravouhlé. Pôdorysné rozmery jamy na osadenie bazéna musia byť väčšie oproti vnútorným rozmerom bazénov:

a) o cca 0,3 m v každom smere pri vkladaní bazéna do jamy (napr. pre bazén vonkajších rozmerov 3,0 x 5,2 m – nutné mať jamu min. 3,6 x 5,8 m)
b) minimálne o 0,6 m v každom smere pri montáži bazéna priamo v jame (napr. pre bazén vonkajších rozmerov 4,0 x 8,0 m – nutné mať jamu min. 5,2 x 9,2 m)

pripravenost01Pri mechanizovanom hĺbení jamy pre kruhové a malé oválne bazény je výhodné boky dorovnať ručne, aby bol v každom smere priestor väčší len o odporúčanú hodnotu, aby sa zbytočne nezväčšovalo potrebné množstvo betónovej zmesi alebo štrku na obsyp bazénu.

Hĺbku výkopu je nutné určiť podľa výšky a spôsobu osadenia bazéna. Podľa miesta zabudovania technologického zariadenia je nutné pripraviť výkop aj pre rozvod vody a prípadne, pokiaľ nie je toto zariadenie uložené v objekte, aj pre šachtu technológie. Šachta môže byť buď plastová alebo betónová. Rozvody vody musia byť uložené v nezamŕzanej hĺbke, teda hĺbka výkopu musí byť minimálne cca 800 mm. Všetky prierazy musia byť v úrovni výkopov, aby sa potrubie „nelámalo“. Minimálna veľkosť je 400 x 200 mm.

Hrúbka základovej dosky je 150-200 mm s armovaním, (armovacia rohož hr.8mm oka 100x100mm). Vodorovnosť u základovej dosky pre bazén so skimmerom je max. ± 10 mm. U bazénov s prelivovím žlabom musí byť vodorovnosť základovej dosky s odchýlkou max. ± 1 mm.

OPATRENIE PRI ZVÝŠENEJ HLADINE SPODNÝCH VÔD

pripravenost02Pri vysokej hladine spodných vôd, tj. hladine prevyšujúcej úroveň základovej dosky, musia byť pre stavbu a pre prevádzku splnené tieto opatrenia:

a) Je nutné vybudovať min. jednu čerpaciu šachtičku, z ktorej bude možné čerpať vodu počas montáže a počas vypúšťania bazéna. Počet šachtičiek je daný veľkosťou bazénu a množstvom spodných vôd. Šachtička musí byť min. o 0,5 m hlbšia než dno bazéna. Okolo bazéna je treba natiahnuť drenážne hadice alebo trubky, ktorými bude voda prevádzaná do čerpacej šachtičky.
b) Počas montáže je treba vodu zo šachtičky (šachtičiek) odčerpávať tak, aby úroveň vody bola pod úrovňou základovej dosky.
c) Pri prevádzkovaní bazéna ako v lete, tak aj v zime, musí byť hladina spodných vôd udržovaná vždy pod úrovňou vody v bazéne!
d) Pred vyčerpávaním bazéna je nutné hladinu spodných vôd znížiť pod úroveň základovej dosky tak, aby nemohlo dôjsť pri vyčerpaní k tlaku na dno.

Všetky tieto opatrenia musia byť uskutočnené a dodržiavané rovnako u šachiet technológie!!! V prípade zvýšenia spodných vôd, odporúčame navrhnúť základovú dosku a drenážny systém statikom!